สื่อการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สื่อการสอนออนไลน์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

สื่อการสอนนางสาวสุพรรณี  ดวงมรกต

ครูผู้สอนรายวิชาคอมพิวเตอร์


สื่อการสอนรายวิชาวิทยาการคำนวณ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

เรื่อง ระบบเลขฐาน

 

เว็บไซต์สื่อการสอนออนไลน์เรื่องระบบเลขฐาน

เอกสารการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์  ในพระบรมราชานุเคราะห์

รวมลิงค์เอกสารการศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง ชุดที่ 2 คลิกที่นี่

รวมลิงค์เอกสารการศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง ชุดที่ 3 คลิกที่นี่ 

เอกสารการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ชุดที่ 2
โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์  ในพระบรมราชานุเคราะห์

 

 

1. เอกสารการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ดาวน์โหลดเป็นไฟล์ PDF คลิกที่นี่

2. เอกสารการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ดาวน์โหลดเป็นไฟล์ PDF คลิกที่นี่

3. เอกสารการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ดาวน์โหลดเป็นไฟล์ PDF คลิกที่นี่

4. เอกสารการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ดาวน์โหลดเป็นไฟล์ PDF คลิกที่นี่

5. เอกสารการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ดาวน์โหลดเป็นไฟล์ PDF คลิกที่นี่

6. เอกสารการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ดาวน์โหลดเป็นไฟล์ PDF คลิกที่นี่

                             

สื่อการสอนออนไลน์ของครูโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์  ในพระบรมราชานุเคราะห์

                              1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

                              2. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

                              3. สื่อการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

                              4. สื่อการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

                              5. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

                              6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

                              7. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

                              8. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

                              9. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว)

 

เอกสารการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ชุดที่ 3
โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์  ในพระบรมราชานุเคราะห์

 1. เอกสารการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ดาวน์โหลดเป็นไฟล์ PDF คลิกที่นี่

2. เอกสารการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ดาวน์โหลดเป็นไฟล์ PDF คลิกที่นี่

3. เอกสารการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ดาวน์โหลดเป็นไฟล์ PDF คลิกที่นี่

4. เอกสารการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ดาวน์โหลดเป็นไฟล์ PDF คลิกที่นี่

                                                                                 ดาวน์โหลดเป็นไฟล์ PDF เพ่ิมเติม คลิกที่นี่

5. เอกสารการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ดาวน์โหลดเป็นไฟล์ PDF คลิกที่นี่

6. เอกสารการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ดาวน์โหลดเป็นไฟล์ PDF คลิกที่นี่

                             

Additional information