กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว)

 

 

ชื่อ นางสาวอารียา รวมทรัพย์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 
                    วิชาเอกจิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว-
                    การสอนภาษาไทย

 

Additional information