จำนวนบุคลากร

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6

ข้อมูล ณ วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

</tr>

ที่ ชื่อ-สกุล หมายเหตุ
ฝ่ายบริหาร
1 นายดำรง ศรพรม (ผู้อำนวยการสถานศึกษา)  
2 นางนิตยา ปรีชาชีววัฒน์ (รองผู้อำนวยการสถานศึกษา)  
2 นางสาวสุดารัตน์ แจ้งใจ (รองผู้อำนวยการสถานศึกษา)  
2 นายพร้อมพันธุ์ ลายลักษณ์ (รองผู้อำนวยการสถานศึกษา)  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1 นางสาวกรรณิกา  พูลช่วย (หัวหน้ากลุ่มสาระฯ)   
2 นางสาวธนวรรณ   สมานสวน  
4 นางสาวสุนิษา  กลางโสภา  
5 นางสาวณัฐฐา  เอี่ยมสำอางค์  
5 นายประสิทธิ์ พันธะการ (ครูผู้ช่วย)  
 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1 นายวีรยุทธ   สร้อยเพชร (หัวหน้ากลุ่มสาระฯ)  
2 นางจันทวรรณ ธนาวุฒิ  
4 นางสาวกิตติยา  ดำแก้ว   
5 นางสาวเกศศิฌาณ์ วิรุฬทัศสุวรรณ  
6 นายสุริยา  หลงสิงห์  
7 นางวิไลพร  ท้าวแพทย์  
7 นายอรรถพล ศรีเผือก  
7 นางสาวกนกวรรณ ศรีโฉมงาม (ครูผู้ช่วย)  
8 นางสาววัชราภรณ์ เลี๊ยบประเสริฐ (ครูอัตราจ้าง)  
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1 นางสุพรรณี   ศิริโชติ  (หัวหน้ากลุ่มสาระฯ)  
2 นายสมเกียรติ   พรแสน  
3 นางจิดาภา   จันทร์สด  
4 นายภานุพงศ์  ประสมพงษ์   
5 นายศรัญย์  สลัดทุกข์    
6 นายจิรายุส  เรือนนะการ    
7 นายสหรัตน์  กุฏอินทร์    
8 นายวรพล  วรพินิจ  
9 นางสาวสุพชฌาย์ บุญปก (ครูอัตราจ้าง)  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1 นายณัฐพงษ์  แก่นมั่น (หัวหน้ากลุ่มสาระฯ)   
2 นางสาวอัจฉรา  แสงเพ็ชร   
3 นายอภิเดช  ธรรมมาสูงเนิน  
4 นางสาวพจนีย์  แท่นแก้ว  
5 นายภูพิงค์  สร้อยอินต๊ะ  
5 นายสมเจตน์ ผ่องภิญโญ (ครูผู้ช่วย)  
5 นายชาญณรงค์ หยีปอง (ครูผู้ช่วย)  
5 นางสาวจันทิมา มะลิพันธ์ (ครูผู้ช่วย)  
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
1 นางเพลินพิศ  โพธิราช (หัวหน้ากลุ่มสาระฯ)  
2 นายถนอม   ภูนุช  
3 นางสาวฉัตรสิรินทร์   ทองแท่ง  
4 นางปานทอง  แสงจันทร์งาม  
5 นางปานชนก   ชมเกลี้ยง  
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1 นายวรกร  กลิ่นเกิด (หัวหน้ากลุ่มสาระฯ)  
2 นางสาวสุภญา  แจ้งเวชยากร   
3 นางสาวปาริชาติ  มีมูล   
4 นางสาวลัดดา  ผดุงตาล    
5 นางสาวณัฐสุดา  ทำพล   
6 นางสาวปิยนุช  ชายสวัสดิ์  
7 นางสาวภัทรดา ไล้ฉิม (ครูผู้ช่วย)  
7 นางสาวมะลิษา ภูทองหล่อ (ครูผู้ช่วย)  
7 นางสาวธัศศิษฏ์ณีย์ อ่วมทอง (ครูผู้ช่วย)  
8 นางสาวอังสุมาริน  กัญญพันธุ์ (ครูอัตราจ้าง)  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
1 นางสาวพิมพ์พรรณ  แก้วโต(หัวหน้ากลุ่มสาระฯ)  
2 นายต่อเขตต์  อินสุวรรณ์  
3 นางสาวปรียานุช  ทองจีน  
4 นายศุภรัตน์  ทาวเวล  
5 นายธีระพร ไวยครุฑธี   
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
1 ว่าที่ร้อยตรี วิวัชชัย  ปัญญา (หัวหน้ากลุ่มสาระฯ)  
2 นายอภิเดช  จันดำ  
3 นางสาวสุดาวรรณ ปราบปัญจะ (ครูผู้ช่วย)  
3 นายปิติพงษ์ ศรีบุตรโคตร (ครูผู้ช่วย)  
งานแนะแนว
1 นางสาวอารียา  รวมทรัพย์ (ครูผู้ช่วย)  
2 นายเกียรติศักดิ์ ประชุมรัตน์ (พนักงานราชการ)  
บุคลากรทางการศึกษา
1 นางสาวกมลชนก กุลตา (ครูผู้ช่วยสอน)  
2 นางสาวสุพัตรา กงขุนทด (เจ้าหน้าที่ธุรการ)  
3 นางสาวสุพิชฌาย์ สมพงษ์ (พนักงานทำความสะอาด)  
4 นางศรีวรรณ์ สุขจิตต์ (พนักงานทำความสะอาด)  
5 นางสาวเบญญาภา ภวธนเกษมกุล (พนักงานทำความสะอาด)  
6 นายสาโรจน์ ยิ้มตะคุ (พนักงานขับรถ)  
รวมฝ่ายบริหาร 4 คน
รวมข้าราชการ   53 คน
รวมพนักงานราชการ 1 คน
รวมครูอัตราจ้าง 3 คน
รวมครูผู้ช่วยสอน 1 คน
รวมบุคลากรทางการศึกษา 4 คน
 รวมทั้งสิ้น 66 คน

 

 

Additional information