ผู้บริหารสถานศึกษา

 

ชื่อ ดร.ชลารักษ์ สายอุทัศน์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วุฒิการศึกษา:
>>วุฒิปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต(ศศ.บ.)                        วิชาเอก สื่อสารมวลชน.
>>วุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.)                        วิชาเอก วิทยาการคอมพิวเตอร์.
>>วุฒิปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต(ศษ.บ.)
             วิชาเอก คณิตศาสตร์

>>วุฒิปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(ศษ.ม.)
             วิชาเอก หลักสูตรและการสอน

>>วุฒิปริญญาเอก Ph.D.in Education
             มหาลัย Dr.B.R.Ambedkar, Agra,
             India
เบอร์โทรศัพท์: 0639469478

  
 

ชื่อ นายพร้อมพันธุ์ ลายลักษณ์
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
วุฒิการศึกษา:
>>วุฒิปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต(ศศ.บ.)
            วิชาเอก ประวัติศาสตร์
>>วุฒิปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(ศษ.ม.)
            วิชาเอก บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์: 0951636231

  
 

ชื่อ นางนิตยา ปรีชาชีววัฒน์
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
วุฒิการศึกษา:
>>วุฒิปริญญาตรี บัญชีบัณทิตย์(บช.บ)
            วิชาเอก บัญชี
>>วุฒิปริญญาโท ครุศาสตร์มหาบัณฑิตย์(ค.ม.)
            วิชาเอก บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์: 0649366661

  
 

ชื่อ นางสาวสุดารัตน์ แจ้งใจ
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
วุฒิการศึกษา:
>>วุฒิปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
            วิชาเอก การบัญชี
>>วุฒิปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(ศษ.ม.)
            วิชาเอก การบริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์: 0868459969

 

 

 

 

 

Additional information