ดร.ชลารักษ์ สายอุทัศน์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

 

นายพร้อมพันธุ์ ลายลักษณ์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

 

 

 

 

Additional information