สื่อการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

สื่อการสอนออนไลน์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สื่อการสอนนายถนอม ภูนุช

ครูผู้สอนรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ


สื่อการสอนรายวิชาช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

เรื่อง การทำความสะอาดพัดลม

 

เว็บไซต์สื่อการสอนออนไลน์เรื่องการทำความสะอาดพัดลม

 

สื่อการสอนรายวิชาการงานอาชีพ 4 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

เรื่อง การต่อปลั๊กไฟพื้นฐาน

 

เว็บไซต์สื่อการสอนออนไลน์เรื่องการต่อปลั๊กไฟพื้นฐาน

สื่อการสอนนางปานชนก ชมเกลี้ยง

ครูผู้สอนรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ


สื่อการสอนรายวิชาการประดิษฐ์งานปักด้วยมือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เรื่อง การประดิษฐ์งานปักด้วยมือ

 

เว็บไซต์สื่อการสอนออนไลน์เรื่องการประดิษฐ์งานปักด้วยมือ

 

Additional information