ปรัชญาของโรงเรียน

ปรัชญาของโรงเรียน

 

นักเรียนเป็นหัวใจของการจัดการศึกษา

 

 

วิสัยทัศน์ (VISION)

 

 

 

ภายในปีการศึกษา ๒๕๕๘ โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมสืบสานงานพระราชดำริ มีมาตรฐานด้านความรู้ เน้นพัฒนาผู้เรียนสู่ประชาคมอาเซียน

 


พันธกิจ (MISSION)

 

 

 

          ๑. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากำหนด 

          ๒. จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลายตามความสนใจของผู้เรียน โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงออกทั้งด้านกีฬา ศิลปะ และนันทนาการ 

          ๓. ส่งเสริมและพัฒนาให้สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายและใช้แหล่งเรียนรู้อย่างคุ้มค่าและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

          ๔. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนนำแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาบูรณาการกับหลักสูตรให้เหมาะกับผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนพึ่งตนเองได้ เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายชุมชนที่เข้มแข็ง บนพื้นฐานความเป็นไทยอย่างยั่งยืน  

          ๕. ส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ของสถานศึกษา

 

 

เป้าประสงค์ (GOALS)

 

 

            ๑. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากำหนด 

          ๒. สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างหลากหลายเปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงออกทางด้านกีฬา ศิลปะและนันทนาการ      
          ๓. สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง     รักการเรียนรู้ มีความรู้ความสามารถด้านวิชาการมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน มีการใช้แหล่งเรียนรู้ที่พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างคุ้มค่า และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  

          ๔. สถานศึกษามีการนำแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการกับหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะกับผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพึ่งตนเองได้ 

          ๕. สถานศึกษามีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น

 

 

คำขวัญของโรงเรียน

 

 

“รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ”

 

Additional information