กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 

 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ชื่อ นางสาวธนวรรณ   สมานสวน
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.1
วุฒิปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
          วิชาเอกภาษาไทย

 

ชื่อ นางอุษา  บุญรอด
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.2
วุฒิปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต (กษ.บ.) 
                    วิชาเอกภาษาไทย
วุฒิปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)
                  วิชาเอกบริหารการศึกษา

 

ชื่อ นางสาวกรรณิกา  พูลช่วย
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
                   วิชาเอกภาษาไทย
 
ชื่อ นางสาวสุนิษา  กลางโสภา
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
                    วิชาเอกภาษาไทย
 
 
ชื่อ นายศรัญย์  สลัดทุกข์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
                    วิชาเอกภาษาไทย
 

 

Additional information