กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 

 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ชื่อ นายวรกร  กลิ่นเกิด
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.1
วุฒิปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 
          วิชาเอกภาษาอังกฤษ
วุฒิปริญญาโทศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) 
          วิชาเอกการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ

 

ชื่อ นางสาวสุภญา  แจ้งเวชยากร
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.1
วุฒิปริญญาตรีการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.)  
                   วิชาเอกภาษาอังกฤษ

 

ชื่อ นางสาวปาริชาติ  มีมูล
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.1
วุฒิปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 
                   วิชาเอกภาษาอังกฤษ
ชื่อ นางสาวลัดดา  ผดุงตาล
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.1
วุฒิปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 
                   วิชาเอกภาษาอังกฤษ
 
ชื่อ นางสาวณัฐสุดา  ทำพล
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.1
วุฒิปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 
                   วิชาเอกภาษาอังกฤษ
 
ชื่อ นางสาวปิยนุช   ชายสวัสดิ์
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.1
วุฒิปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 
                   วิชาเอกภาษาอังกฤษ
 
 
ชื่อ นางสาวภัทรดา  ไล้ฉิม 
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต (กษ.บ.) 
                   วิชาเอกการสอนภาษาจีน
 
 
ชื่อ นางสาวมะลิษา  ภูทองหล่อ 
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) 
                   วิชาเอกการสอนภาษาญี่ปุ่น
 
 
ชื่อ นางสาวธัศศิษฏ์ณีย์  อ่วมทอง
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต (กษ.บ.) 
                   วิชาเอกการสอนภาษาจีน
 
 
ชื่อ นางสาวอังสุมาริน กัญญพันธุ์
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
วุฒิปริญญาตรีศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) 
                   วิชาเอกภาษาอังกฤษ
 

 

Additional information