กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

 

 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ชื่อ ว่าที่ร้อยตรี วิวัชชัย  ปัญญา
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)  
          วิชาเอกพลศึกษาและนันทนาการ

 

ชื่อ นายอภิเดช  จันดำ
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)  
                    วิชาเอกพลศึกษา

 

Additional information