จำนวนนักเรียน

ตารางแสดงจำนวนนักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ สังกัด สพม. 6
ข้อมูล ณ วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2563 รวม 29 ห้องเรียน ยอดจำนวนนักเรียนที่มีตัวตน

ระดับชั้น ม.1 รวม ม.2 รวม ม.3 รวม ม.4 รวม ม.5 รวม ม.6 รวม
ห้อง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
1 20 20 40 17 16 33 21 16 37 12 25 37 12 21 33 8 28 36
2 19 20 39 13 17 30 21 16 37 5 9 14 8 7 15 5 9 14
3 19 20 39 17 15 32 19 17 36 19 21 40 18 17 35 12 14 26
4 19 20 39 14 19 33 15 15 30                          
5 20 18 38 17 17 34 15 13 28                          
6 16 19 35 12 21 33 10 10 20                          
7       17 15 32 12 14 26                          
รวม 113 117 230 107 120 227 113 101 214 36 55 91 38 45 83 25 51 76

รวม

230  

227

 

214

 

91

 

83

 

76

 

รวมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 671 คน รวมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 250 คน
รวมนักเรียนทั้งสิ้น 921 คน

รายชื่อนักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์  ในพระบรมราชานุเคราะห์ ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1 ข้อมูล ณ วันที่ 5 ตุุลาคม 2563

- ตารางยอดจำนวนนักเรียนรวมแยกเป็นรายชั้นคลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

- รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

- รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

- รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

- รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

- รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

- รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

Additional information