กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ชื่อ นางเพลินพิศ  โพธิราช
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.2
วุฒิปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต (กษ.บ.) 
                    วิชาเอกคหกรรมศาสตร์
วุฒิปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)
                  วิชาเอกบริหารการศึกษา

ชื่อ นายถนอม   ภูนุช
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.3
วุฒิปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)  
                    วิชาเอกเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
วุฒิปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) 
                  วิชาเอกการบริหารการศึกษา
ชื่อ นางสาวฉัตรสิรินทร์  ทองแท่ง
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.2
วุฒิปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 
                    วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์
วุฒิปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) 
                  วิชาเอกศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน

ชื่อ นางปานทอง   แสงจันทร์งาม
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.2
วุฒิปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)  
                    วิชาเอกการบริหารธุรกิจ
วุฒิปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) 
                  วิชาเอกการบริหารการศึกษา
ชื่อ นางปานชนก   ชมเกลี้ยง
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.2
วุฒิปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)  
                    วิชาเอกเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
วุฒิปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) 
                  วิชาเอกการบริหารการศึกษา
ชื่อ นางสาวกมลชนก  กุลตา
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
วุฒิปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)  
                    วิชาเอกบริหารธุรกิจ
 

 

Additional information