กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ชื่อ นางจันทวรรณ  ธนาวุฒิ
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.3
วุฒิปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
          วิชาเอกคณิตศาสตร์

 

ชื่อ นายวีรยุทธ  สร้อยเพชร
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.2
วุฒิปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) 
                    วิชาเอกการสอนคณิตศาสตร์
วุฒิปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)
                  วิชาเอกการบริหารการศึกษา

 

ชื่อ นางสาวรุ่งทิพย์   แพร่น่าน
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.1
วุฒิปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
                   วิชาเอกคณิตศาสตร์
 
ชื่อ นางสาวกิตติยา  ดำแก้ว 
ตำแหน่ง อันดับ คศ.1 
วุฒิปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
                    วิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 
 
ชื่อ นางสาวจันทัปปภา  สุขสรรค์
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.1
วุฒิปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.)
                    วิชาเอกคณิตศาสตร์
วุฒิปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)
                    วิชาเอกการสอนคณิตศาสตร์
 
 
ชื่อ นายสุริยา  หลงสิงห์
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.1
วุฒิปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
                    วิชาเอกคณิตศาสตร์
 
 
ชื่อ นางวิไลพร  ท้าวแพทย์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
                    วิชาเอกบริหารธุรกิจ (การบัญชี)
 

 

Additional information