กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ชื่อ นายวีรยุทธ  สร้อยเพชร
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.2
วุฒิปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) 
                    วิชาเอกการสอนคณิตศาสตร์
วุฒิปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)
                  วิชาเอกการบริหารการศึกษา

 

ชื่อ นางจันทวรรณ  ธนาวุฒิ
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.3
วุฒิปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
          วิชาเอกคณิตศาสตร์
 
ชื่อ นางสาวกิตติยา  ดำแก้ว 
ตำแหน่ง อันดับ คศ.1 
วุฒิปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
                    วิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 
 
ชื่อ นางสาวเกศศิฌาณ์  วิรุฬทัศสุวรรณ
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.1
วุฒิปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.)
                    วิชาเอกคณิตศาสตร์
วุฒิปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)
                    วิชาเอกการสอนคณิตศาสตร์
 
 
ชื่อ นางวิไลพร  ท้าวแพทย์
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.1
วุฒิปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
                    วิชาเอกบริหารธุรกิจ (การบัญชี)
 
 
ชื่อ นายอรรถพล  ศรีเผือก
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.1
วุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
                    วิชาเอกคณิตศาสตร์
 
 
ชื่อ นางสาวกนกวรรณ  ศรีโฉมงาม
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
                    วิชาเอกคณิตศาสตร์
 
 
ชื่อ นางสาววัชราภรณ์  เลี๊ยบประเสริฐ
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
วุฒิปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
                    วิชาเอกคณิตศาสตร์
 

 

Additional information