อัตลักษณ์ของโรงเรียน

 

ลูก ศ.ป. เป็นคนดี มีจิตสาธารณะ

 

Additional information