รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

   

 

นายพร้อมพันธุ์ ลายลักษณ์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์
เบอร์โทรศัพท์: 0951636231

 
 

นางนิตยา ปรีชาชีววัฒน์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์
เบอร์โทรศัพท์: 0649366661

 
 

นางสาวสุดารัตน์ แจ้งใจ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์
เบอร์โทรศัพท์: 0868459969

 

 

Additional information