รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

   

     

นายศุขสรรณ์ แจ้งใจ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
วิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์
ในพระบรมราชานุเคราะห์

 

นายพร้อมพันธุ์ ลายลักษณ์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

 

Additional information