กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ชื่อ นายสหรัตน์  กุฏอินทร์
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.1
วุฒิปริญญาตรีศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.)
                   วิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา
 

 

ชื่อ นายสมเกียรติ     พรแสน
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.2
วุฒิปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
          วิชาเอกฟิสิกส์
วุฒิปริญญาโทครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)
          วิชาเอกการบริหารการศึกษา

 

ชื่อ นางจิดาภา   จันทร์สด
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.2
วุฒิปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
                   วิชาเอกชีววิทยา
วุฒิปริญญาโทครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)
                  วิชาเอกการบริหารการศึกษา
ชื่อ นายจิรายุส  เรือนนะการ
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.1
วุฒิปริญญาตรีการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.)
                   วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป
 
ชื่อ นายวรพล  วรพินิจ
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.1
วุฒิปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
                   วิชาเอกฟิสิกส์ประยุกต์

 

 

Additional information