กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ชื่อ นางสาวสุพรรณี  ดวงมรกต
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.3
วุฒิปริญญาตรีครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (คอ.บ.) 
                   วิชาเอกวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วุฒิปริญญาโทครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)
                  วิชาเอกการบริหารการศึกษา

 

ชื่อ นายสมเกียรติ     พรแสน
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.2
วุฒิปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
          วิชาเอกฟิสิกส์
วุฒิปริญญาโทครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)
          วิชาเอกการบริหารการศึกษา

 

ชื่อ นางจิดาภา   จันทร์สด
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.2
วุฒิปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
                   วิชาเอกชีววิทยา
วุฒิปริญญาโทครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)
                  วิชาเอกการบริหารการศึกษา
ชื่อ นายภานุพงศ์  ประสมพงษ์
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.1
วุฒิปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
                   วิชาเอกเคมี
 
ชื่อ นายศรัญย์  สลัดทุกข์
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.1
วุฒิปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
                   วิชาเอกเคมีวิศวกรรม
 
ชื่อ นายจิรายุส  เรือนนะการ
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.1
วุฒิปริญญาตรีการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.)
                   วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป
 
ชื่อ นายสหรัตน์  กุฏอินทร์
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.1
วุฒิปริญญาตรีศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.)
                   วิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา
 
ชื่อ นายวรพล  วรพินิจ
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.1
วุฒิปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
                   วิชาเอกฟิสิกส์ประยุกต์

 

ชื่อ นางสาวสุพชฌาย์ บุญปก
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
วุฒิปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)  
                   วิชาเอกชีววิทยา

 

 

Additional information