ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์  

        - เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งครูอัตราจ้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์  

        - เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งครูอัตราจ้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์  

        - รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งครูอัตราจ้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและแบบฟอร์มสมุดบันทึกความดี 

- แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2561) และสมุดบันทึกผลงานและคุณงามความดีของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (เมื่อจัดทำเรียบร้อยให้จัดส่งเป็นรูปเล่มได้ที่ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล)คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

 

แบบรายงานการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2561  

        - แบบรายงานการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2561 อ่านรายละเอียดคลิกที่นี่ 

        - ประวัติการขอเหรียญจักรพรรดิมาลา (ประวัติสำหรับเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ อ่านรายละเอียดคลิกที่นี่  

 

หมายเหตุ กรณีหากข้าราชการครูต้องการขอเหรียญจักรพรรดิมาลา จึงจะจัดพิมพ์ประวัติส่ง แต่หากต้องการขอพระราชทานเครื่องราชอิสรยาภรณ์เท่านั้นก็จัดทำเพียงแบบรายงานเสนอขอพระราชทานเท่านั้น 

 

ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งครูอัตราจ้าง) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

        - โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์
ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งครูอัตราจ้าง) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วิชาเอก สังคมศึกษา กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จำนวน 1 อัตรา อ่านรายละเอียดคลิกที่นี่
 

แบบฟอร์มแผนพัฒนาตนเอง (ID Plan) ปีการศึกษา 2560  

- แบบฟอร์มแผนพัฒนาตนเอง (ID Plan) ปีการศึกษา 2560 (ข้าราชการครูสามารถมาติดต่อรับแฟ้มเพื่อนำกลับไปทำแผนการพัฒนาตนเองได้ที่ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล และจัดทำให้แล้วเสร็จส่งที่กลุ่มบริหารงานบุคคลภายในวันที่ 15 กันยายน 2560คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

ใบสมัครโครงการประเมินคัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ 

- ใบสมัครโครงการประเมินคัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ และรับรางวัล “คุรุชนคนดีของแผ่นดิน” มูลนิธิครูของแผ่นดิน ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560 โดยกลุ่มโรงเรียนในพระบรมราชานุเคราะห์ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

แบบฟอร์มบันทึกข้อความไปราชการ 

- แบบฟอร์มบันทึกข้อความ ไปราชการ นอกเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อนำส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

 

แบบฟอร์มสัญญายืมเงิน 

- แบบฟอร์มสัญญายืมเงิน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

 

ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2560  

        - โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2560 - ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา - ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 2 อัตรา อ่านรายละเอียดคลิกที่นี่

 

 

หน่วยการเรียนรู้ STAR STEMS ของโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ 

        - รวมหน่วยการเรียนรู้ STAR STEMS ของโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ พร้อมตัวอย่างของ โรงเรียนอื่น คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

 

แบบฟอร์มวัดผลกลางภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์  ในพระบรมราชานุเคราะห์ 

        - แบบฟอร์มข้อสอบวัดผลกลางภาคเรียน โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

 

การจัดทำริบบิ้นสีดำไว้ทุกข์บริการประชาชน

        - โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์
ร่วมกันจัดทำริบบิ้นสีดำไว้ทุกข์บริการประชาชน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  วิดีโอสาธิตการจัดทำ

 

 

 

 

 

Additional information