โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ จัดกิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระชนกาทิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2563 วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563

001faday 1.jpg001faday 2.jpg001faday 3.jpg001faday 4.jpg001faday 5.jpg001faday 6.jpg001faday 7.jpg001faday 8.jpg001faday 9.jpg002faday 10.jpg002faday 11.jpg002faday 12.jpg002faday 13.jpg002faday 14.jpg002faday 15.jpg002faday 16.jpg002faday 17.jpg002faday 18.jpg002faday 19.jpg003faday 20.jpg003faday 21.jpg003faday 22.jpg003faday 23.jpg003faday 24.jpg003faday 25.jpg003faday 26.jpg003faday 27.jpg003faday 28.jpg003faday 29.jpg004faday 30.jpg004faday 31.jpg004faday 32.jpg004faday 33.jpg004faday 34.jpg004faday 35.jpg004faday 36.jpg004faday 37.jpg004faday 38.jpg004faday 39.jpg005faday 40.jpg005faday 41.jpg005faday 42.jpg005faday 43.jpg005faday 44.jpg005faday 45.jpg005faday 46.jpg005faday 47.jpg005faday 48.jpg005faday 49.jpg006faday 50.jpg006faday 51.jpg006faday 52.jpg006faday 53.jpg006faday 54.jpg006faday 55.jpg006faday 56.jpg006faday 57.jpg006faday 58.jpg007faday 1.jpg007faday 2.jpg007faday 3.jpg007faday 4.jpg007faday 5.jpg007faday 6.jpg007faday 7.jpg007faday 8.jpg007faday 9.jpg008faday 10.jpg008faday 11.jpg008faday 12.jpg008faday 13.jpg008faday 14.jpg008faday 15.jpg008faday 16.jpg008faday 17.jpg008faday 18.jpg008faday 19.jpg71277.jpgfaday.jpg

Additional information