นายพร้อมพันธุ์ ลายลักษณ์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

 

  

 

 

 

 

   

ดร.ชลารักษ์ สายอุทัศน์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

 

นายพร้อมพันธุ์ ลายลักษณ์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

 

 

 

 

 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ชื่อ นายณัฐพงษ์  แก่นมั่น
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.1
วุฒิปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
                   วิชาเอกสังคมศึกษา
 

 

ชื่อ นางสาวอัจฉรา  แสงเพ็ชร
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.1
วุฒิปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
                   วิชาเอกสังคมศึกษา
 
ชื่อ นายอภิเดช  ธรรมมาสูงเนิน  
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
                   วิชาเอกสังคมศึกษา-มานุษยวิทยา
 
ชื่อ นางสาวพจนีย์ แท่นแก้ว
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
                   วิชาเอกสังคมศึกษา
 
ชื่อ นายภูพิงค์ สร้อยอินต๊ะ
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
                   วิชาเอกสังคมศึกษา
 

 

 

 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ชื่อ นางสาวสุพรรณี  ดวงมรกต
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.2
วุฒิปริญญาตรีครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (คอ.บ.) 
                   วิชาเอกวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วุฒิปริญญาโทครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)
                  วิชาเอกการบริหารการศึกษา

 

ชื่อ นายสมเกียรติ     พรแสน
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.2
วุฒิปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
          วิชาเอกฟิสิกส์
วุฒิปริญญาโทครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)
          วิชาเอกการบริหารการศึกษา

 

ชื่อ นางจิดาภา   จันทร์สด
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.2
วุฒิปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
                   วิชาเอกชีววิทยา
วุฒิปริญญาโทครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)
                  วิชาเอกการบริหารการศึกษา
ชื่อ นายภานุพงศ์  ประสมพงษ์
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.1
วุฒิปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
                   วิชาเอกเคมี
 
ชื่อ นายศรัญย์  สลัดทุกข์
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.1
วุฒิปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
                   วิชาเอกเคมีวิศวกรรม
 
ชื่อ นายจิรายุส  เรือนนะการ
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.1
วุฒิปริญญาตรีการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.)
                   วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป
 
ชื่อ นายสหรัตน์  กุฏอินทร์
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.1
วุฒิปริญญาตรีศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.)
                   วิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา
 
ชื่อ นายวรพล  วรพินิจ
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.1
วุฒิปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
                   วิชาเอกฟิสิกส์ประยุกต์

 

ชื่อ นางสาวสุพชฌาย์ บุญปก
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
วุฒิปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 
                   วิชาเอกชีววิทยา

 

 

 

 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ชื่อ นายวรกร กลิ่นเกิด
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.1
วุฒิปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 
          วิชาเอกภาษาอังกฤษ
วุฒิปริญญาโทศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) 
          วิชาเอกการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ

 

ชื่อ นางสาวสุภญา แจ้งเวชยากร
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.1
วุฒิปริญญาตรีการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) 
                   วิชาเอกภาษาอังกฤษ

 

ชื่อ นางสาวปาริชาติ มีมูล
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.1
วุฒิปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 
                   วิชาเอกภาษาอังกฤษ
ชื่อ นางสาวลัดดา ผดุงตาล
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.1
วุฒิปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 
                   วิชาเอกภาษาอังกฤษ
 
ชื่อ นางสาวณัฐสุดา ทำพล
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.1
วุฒิปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 
                   วิชาเอกภาษาอังกฤษ
 
ชื่อ นางสาวปิยนุช  ชายสวัสดิ์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 
                   วิชาเอกภาษาอังกฤษ
 
 
ชื่อ นางสาวภัทรดา ไล้ฉิม 
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วุฒิปริญญาตรีการศึกษาบัณฑิต (กษ.บ.) 
                   วิชาเอกการสอนภาษาจีน
 
 
ชื่อ นางสาวอังสุมาริน กัญญพันธุ์
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
วุฒิปริญญาตรีศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) 
                   วิชาเอกภาษาอังกฤษ
 

 

Additional information